Japanese Society of Mycotoxicology

Editorial Board

Editor-in-Chief
Haruhisa Suga
Executive Editors
Tomoki Fukuyama
Takahito Toyotome
Editors
Naoko Ando
Koji Aoyama
Miho Kawanishi
Masayo Kushiro
Hitoshi Nagashima
Hiroyuki Nakagawa
Masahiro Nakajima
Tadahiro Suzuki
Setsuko Tabata
Maiko Watanabe
Tomoya Yoshinari
Advisory Board
Makoto Kimura
Fumio Tashiro

Supporting Members