Japanese Society of Mycotoxicology

Editorial Board

Editor-in-Chief
Masayo Kushiro
Executive Editors
Haruhisa Suga
Takahito Toyotome
Editors
Hitoshi Nagashima
Hiroyuki Nakagawa
Masahiro Nakajima
Shohei Sakuda
Tadahiro Suzuki
Setsuko Tabata
Maiko Watanabe
Tomoya Yoshinari
Advisory Board
Makoto Kimura
Yoshiko Sugita-Konishi
Fumio Tashiro

Supporting Members