Japanese Society of Mycotoxicology

Former Presidents

Mamoru Saito (1974-1975)
Hiroshi Tsunoda (1976-1977)
Hiroshi Kurata (1978-1979)
Takashi Tatsuno (1980-1981)
Shinsaku Natori (1982-1985)
Kageaki Kaibara (1986-1989)
Osamu Tsuruta (1990-1991)
Kiyoshi Terao (1992-1993)
Yoshio Ueno (1994-1997)
Santaro Akao (1998-1999)
Takumi Yoshizawa (2000-2003)
Susumu Kumagai (2004-2007)
Masakatsu Ichinoe (2008-2009)
Yoshiko Konishi (2010-2013)
Haruo Takahashi (2014-2015)
Shohei Sakuda (2016- )

Supporting Members